STT Nhân Vật Cấp Độ Kinh Nghiệm
1 N¡ng 57 824660
2 Mßa 55 1012133
3 Mây 54 930321
4 KëMayM¡n 52 316163
5 Di®pPhàm 50 13482
6 Draco 42 38988
7 DuongTien 36 70304
8 1Mí 33 233886
9 LJ 16 5480
10 Meow 12 1573
STT Tài Khoản Tài Phú
1 thai*** 0
2 nghi*** 0
3 nghi*** 0
4 nghi*** 0
5 nghi*** 0
6 nghi*** 0
7 anht*** 0
8 pana*** 0
9 trun*** 0
10 quai*** 0